1. Εισαγωγή-Προοίμιο
Η ιστοσελίδα www.fashionspirit.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενη χάριν συντομίας η «ιστοσελίδα») που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική επιχείρηση «ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΡΟΜΕΝΙΔΟΥ», που εδρεύει στην Μαυρολεύκη Δράμας, ΤΚ 66031, με Α.Φ.Μ. 119583044 Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 165022119000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info[@]fashionspirit.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος : 697 351 36 54 (στο εξής χάριν συντομίας η «επιχείρηση»). Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην παρούσα ιστοσελίδα, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση αυτής, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.fashionspirit.gr.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας (στο εξής καλούμενος χάριν συντομίας «χρήστης» ή/και «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων), θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση της ιστοσελίδας, καθώς επίσης και από κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών αυτής.

Για να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας και να πραγματοποιείτε συναλλαγές μέσω αυτής, αποδέχεστε και βεβαιώνετε ότι πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών. Αν παρόλα αυτά ανήλικοι κάνουν χρήση της ιστοσελίδας και πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω αυτής, η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη.

2. Γενικοί όροι
Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα, αναιτιολόγητα, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών αυτής, να τροποποιεί, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών της ιστοσελίδας, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τον χρήστη για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Για τον λόγο αυτό συστήνεται στον χρήστη να διαβάζει τους παρόντες όρους χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να είναι ενημερωμένος για τυχόν τροποποιήσεις.

3. Παρεχόμενες Πληροφορίες και Υπηρεσίες
H επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια, την πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της επιχείρησης, όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές, καθώς και όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει. Λόγω αλλαγών-αναβαθμίσεων-τροποποιήσεων στα προϊόντα που εμπορεύεται η επιχείρηση, ενδέχεται το προϊόν που θα παραλάβει ο πελάτης να διαφέρει από τις φωτογραφίες αυτού, όπως αυτές απεικονίζονται στην ιστοσελίδα, χωρίς ωστόσο η διαφορά να είναι ουσιώδης. Η επιχείρηση, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και λογική και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Επίσης δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας ή λόγω ανωτέρας βίας.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη να ματαιώσει, αναστείλει ή τερματίσει τη λειτουργία όλης ή μέρους της ιστοσελίδας, να ελέγχει, περιορίζει και διαγράφει οτιδήποτε δεν σχετίζεται με την ορθή χρήση της ιστοσελίδας με σκοπό να διαφυλάξει την σωστή και προβλεπόμενη χρήση αυτής.

4. Περιορισμός Ευθύνης
Η επιχείρηση στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση της παραγγελίας, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης της, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τον πελάτη περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, φωτογραφίες κ.τ.λ.), τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση, η επιχείρηση δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας ή/και σε αδυναμία παροχής προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτήν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα της ιστοσελίδας. Η ολική ή μερική εξαγωγή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της επιχείρησης ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν την παρούσα ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανική και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Η εμφάνισή και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκληφθεί κατά κανένα τρόπο ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή παροχής δικαιώματος χρήσης τους από τρίτους.

6. Υποχρεώσεις – Ευθύνη Χρήστη
Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα της ιστοσελίδας όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Η χρήση της ιστοσελίδας για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις. Ο χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη οποιασδήποτε μορφής φέρει για περιεχόμενο με τα παραπάνω διαλαμβανόμενα χαρακτηριστικά, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στην ιστοσελίδα, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η επιχείρηση αποδέχεται τέτοιου είδους περιεχόμενο.

Ο χρήστης αποδέχεται το γεγονός ότι σε περίπτωση που ο ίδιος προκαλέσει βλάβη στην ιστοσελίδα ή στα ηλεκτρονικά συστήματα που αυτή φιλοξενείται, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω ενέργειά του και αναλαμβάνει κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης. Επιπλέον ο χρήστης ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνεί και αποδέχεται την ευθύνη αποζημίωσης της επιχείρησης και τους συνεργάτες αυτής σε περίπτωση διαμάχης μεταξύ αυτής και τρίτων λόγω του περιεχομένου που ο χρήστης αναρτήσει, δημοσιεύσει ή σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης ή ενημέρωσης των στοιχείων του και γενικότερα σε κάθε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

7. Τρόπος Αγοράς-Παραγγελίας

Προκειμένου ο χρήστης να προβεί σε αγορά προϊόντων από την ιστοσελίδα της επιχείρησης, θα πρέπει να επιλέξει το μέγεθος, το χρώμα καθώς και κάθε άλλο χαρακτηριστικό που επιθυμεί και να προσθέσει αυτό/αυτά στο καλάθι και να ολοκληρώσει την παραγγελία. Για την παραγγελία προϊόντων δεν είναι απαραίτητη η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα ο χρήστης να αποκτήσει προσωπικό λογαριασμό, με τον οποίο θα συνδέεται στην ιστοσελίδα.

Στο καλάθι ο χρήστης μπορεί, επιλέγοντας την Περιφέρεια στην οποία επιθυμεί την αποστολή του/των προϊόντος/ων, αναγράφοντας την πόλη και τον ταχυδρομικό κωδικό να υπολογίσει τα έξοδα αποστολής.

Για την αγορά των προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης, ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρίσει το όνομα, το επίθετο, το όνομα εταιρία (προαιρετικά), την διεύθυνση, την πόλη/κωμόπολη, την περιφέρεια (προαιρετικό), τον ταχυδρομικό κωδικό, το τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό) και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Δίδεται η δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει εάν επιθυμεί ή όχι την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού του με τα ανωτέρω στοιχεία που καταχωρεί καθώς και να αναγράψει σημειώσεις που αφορούν στην παραγγελία του, τις οποίες επιθυμεί να διαβάσει η επιχείρηση.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, μετά την διαδικασία της «Αποστολής Παραγγελίας», θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δήλωσε, το οποίο θα περιέχει αναφορά του ονόματος χρήστη (username) και έναν σύνδεσμο (link) για τον ορισμό νέου συνθηματικού (password) εισόδου στον προσωπικό λογαριασμό του στην ιστοσελίδα. Για κάθε επόμενη είσοδό του στον προσωπικό του λογαριασμό στην ιστοσελίδα θα χρησιμοποιεί την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε σε συνδυασμό με τον κωδικό εισόδου που ο ίδιος θα ορίσει. Σημειώνεται ότι ο χρήστης δύναται να τροποποιήσει τον κωδικό εισόδου σε αυτόν της επιλογής του μέσα από τις επιλογές του προσωπικού του λογαριασμού. 

Στο καλάθι αγορών του ο χρήστης μπορεί να δει το σύνολο των προϊόντων που προτίθεται να παραγγείλει, το κόστος αγοράς έκαστου εξ αυτών, καθώς και το συνολικό κόστος όλων των προϊόντων που προτίθεται να παραγγείλει. Τέλος, για την υποβολή της παραγγελίας ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής. Σημειώνεται ότι στη φόρμα παραγγελίας δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να συμπληρώσει κουπόνι που τυχόν διαθέτει. Τέλος ο χρήστης θα πρέπει να δηλώσει ότι έχει διαβάσει και ότι συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις της ιστοσελίδας.

Η σύμβαση αγοράς μεταξύ της επιχείρησης και του χρήστη/πελάτη θεωρείται καταρτισμένη και ισχύουσα από την ώρα που εκείνος υποβάλει την παραγγελία του στην ιστοσελίδα, με την προϋπόθεση πάντα ότι έχει εγκριθεί η πληρωμή της υπηρεσίας που έχει επιλέξει.

Μετά την κατάρτιση της σύμβασης αγοράς, ο χρήστης/πελάτης θα λάβει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δήλωσε με τα στοιχεία της παραγγελίας του και το κόστος αυτής.

8. Ασφάλεια συναλλαγών SSL
Η σύνδεσή του χρήστη στην παρούσα ιστοσελίδα είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιείται τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του διακομιστή(server) γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας την επικοινωνία. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνεται η προστασία των δεδομένων του χρήση από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή.

9. Τρόποι Πληρωμών

Για την εξυπηρέτησή των χρηστών της ιστοσελίδας, αυτοί μπορούν να επιλέξουν την πληρωμή των αγορών τους, τους εξής τρόπους πληρωμής:

1. Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης δέχετια όλες τις κάρτες Visa, Μastercard και Maestro. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL-256 bit και ψηφιακή πιστοποίηση από τη cPanel, Inc.). Για τις αγορές με κάθε είδους κάρτα, ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα (επιλογή «Χρεωστική ή πιστωτική κάρτα»). Θα του ζητηθεί να συμπληρώσει τη φόρμα παραγγελίας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης καθώς επίσης και τον 3ψήφιο αριθμό (CVV) που αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας.

2. Μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό

Ο χρήστης μπορεί να προεξοφλήσει την παραγγελία του, καταθέτοντας το συνολικό ποσό της παραγγελίας του στους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η διαδικασία για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης είναι η εξής:

Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας επιλέγει ως επιθυμητό τρόπο πληρωμής «Άμεση Τραπεζική Μεταφορά».

Στη συνέχεια καταθέτει το χρηματικό ποσό σε ένα εκ των παρακάτω τραπεζικών λογαριασμών της επιχείρησης:

Δικαιούχος: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΡΟΜΕΝΙΔΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑΙΒΑΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣGR8501711960006196162883236
EUROBANKGR4802602500000060201440980

Ως αιτιολογία κατάθεσης συμπληρώνει τον αριθμό της παραγγελίας του (ID) που θα εμφανιστεί μετά την αποστολή της παραγγελίας ως αποδεικτικό πληρωμής (είναι απαραίτητο για να μην υπάρξει καθυστέρηση στην διεκπεραίωση της παραγγελίας).

Μόλις ολοκληρωθεί η κατάθεση θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά η επιχείρηση (με αποστολή email του σχετικού αποδεικτικού της τράπεζας ή με τηλεφωνική επικοινωνία) προκειμένου να προβεί στην ετοιμασία και αποστολή της παραγγελίας.

Η παραγγελία δεν θα αποσταλεί μέχρι να γίνει κατάθεση του ποσού σε λογαριασμό της επιχείρησης.

3. Με αντικαταβολή κατά την παράδοση του προϊόντος

Παρέχεται δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών μέσω αντικαταβολής.
Η αντικαταβολή γίνεται μόνο με μετρητά στον χώρο που έχει υποδείξει ο χρήστης και ΜΟΝΟ για παράδοση παραγγελιών εντός της ελληνικής επικράτειας, ενώ ισχύει για παραγγελίες ποσών έως και 499,00€. Άλλωστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3842/2010 όπως ισχύει σήμερα, όλες οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών-καταναλωτών και επιχειρήσεων (για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών) από 500,00€ και πάνω θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Για όλες τις παραγγελίες με αντικαταβολή ακολουθεί τηλεφωνική επιβεβαίωση.

Η υπηρεσία της αντικαταβολής παρέχεται με επιβάρυνση 2,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.).

10. Τρόποι Αποστολής 

Με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier)

Για προϊόντα έως δέκα (10) κιλά, η παραγγελία σας αποστέλλεται με την εταιρεία ταχυμεταφορών «Γενική Ταχυδρομική», στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο χρήστης στα στοιχεία χρέωσης.

Tα έξοδα αποστολής για προϊόντα έως δύο (2) κιλά είναι 5,00€ (συμπ. ΦΠΑ). Για κάθε επιπλέον κιλό υπάρχει επιβάρυνση 2,00€ (συμπ. ΦΠΑ).

Υπάρχει η επιλογή παραλαβής και κατά την ημέρα του Σαββάτου με επιπλέον χρέωση.

Για παραγγελία προϊόντων άνω των εβδομήντα (70,00) ευρώ, τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν.

11. Πολιτική ακυρώσεων/επιστροφών

1. Επιστροφές προϊόντων

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το(α) προϊόν(τα) που αγόρασε εντός χρονικού διαστήματος δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο info[@]fashionspirit.gr και θα ενημερωθεί από την επιχείρηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον το(α) προϊόν(τα) είναι στην κατάσταση που παραλήφθησαν, χωρίς να έχει ανοιχθεί η συσκευασία του κατασκευαστή και πρέπει να συνοδεύονται από την σχετική Απόδειξη Λιανικής ή το σχετικό Τιμολόγιο Πώλησης. Τα έξοδα παραλαβής του προϊόντος και αποστολής του στην έδρα της επιχείρησης επιβαρύνουν τον πελάτη. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί αντικατάσταση του(ων) προϊόντος(ων) με κάποιο(α) άλλο(α), η αξία του(ων) προϊόντος(ων) (δεν περιλαμβάνονται τα πιθανά έξοδα μεταφορικών ή αντικαταβολής) θα του επιστραφεί μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημεροχρονολογία παραλαβής από την επιχείρηση.

2. Επιστροφές προϊόντων σε περίπτωση εσφαλμένης παραγγελίας από την επιχείρηση

Επιστροφή προϊόντων με χρέωση της επιχείρησης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία εκτελείται από την επιχείρηση εσφαλμένα, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του(των) προϊόντος(ων) της παραγγελίας εξ αρχής ή να ζητήσει την επιστροφή αυτού(ών), κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρηση. Το(α) προϊόν(τα) πρέπει να επιστρέφονται στην επιχείρηση στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν, κατά τον χρόνο που συμφωνήθηκε κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρηση, τότε δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του(ων) προς αντικατάσταση προϊόντος(ων) θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης, Απόδειξη Λιανικής κλπ.) και πλήρη την συσκευασία. Η επιστροφή του(ων) προϊόντος(ων) γίνεται με χρέωση της επιχείρησης και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί. Σε περίπτωση που το(α) προϊόν(τα) επιστραφεί(ούν) κατεστραμμένα ή ελλιπή, η ετπιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση του(ων) προϊόντος(ων) και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη.

3. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων κατά την παράδοση

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν θεωρηθεί ελαττωματικό κατά την παράδοση, η επιστροφή του θα γίνεται με χρέωση της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του(ων) ελαττωματικού(ών) προϊόντος(ων) μπορεί να γίνει με αποστολή αυτού(ών), επιβαρυνόμενη η επιχείρηση με τα έξοδα παραλαβής, κατόπιν συνεννόησης. Η επιστροφή του(ων) προϊόντος(ων), το(α) οποίο(α) θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτoύ(ών) στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το(α) προϊόν(τα) να μην είναι κατεστραμμένο(α) και να συνοδεύεται(ονται) από όλα τα πρωτότυπα έγγραφα (Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης, Απόδειξη Λιανικής κλπ.) και πλήρη τη συσκευασία. Σε περίπτωση επιστροφής του(ων) προϊόντος(ων), και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει(ουν) προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί από την επιχείρηση, η επιχείρηση θα επιστρέφει το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία αγοράς αυτού(ών) εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, κατόπιν συνεννόησης.

Επιστροφή χρημάτων θα γίνεται ως εξής

  • Σε περιπτώσεις αγοράς προϊόντων με αντικαταβολή ή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της αξίας των προϊόντων με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Συνεπώς θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε μέσω email για τον αριθμό λογαριασμού σας (IBAN), την τράπεζα που διατηρείτε τον λογαριασμό και το όνομα του δικαιούχου. Για λόγους ασφαλείας, ο δικαιούχος του αριθμού λογαριασμού πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς για το προϊόν που μας έχετε επιστρέψει. Αφότου θα έχουμε παραλάβει το προϊόν και αφού θα έχουμε πραγματοποιήσει την πίστωση θα σας στέλνουμε ένα επιβεβαιωτικό e-mail.
  • Σε περίπτωση αγοράς με χρεωστική/προπληρωμένη/πιστωτική κάρτα, πιστώνουμε την κάρτα με την αξία των προϊόντων και των δαπανών με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Αφότου θα έχουμε παραλάβει το προϊόν και αφού θα έχουμε πραγματοποιήσει την πίστωση θα σας στέλνουμε ένα επιβεβαιωτικό e-mail.

Ενίοτε μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην πίστωση της χρωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας καθώς και στην μεταφορά χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό μιας τράπεζας σε άλλη, για την οποία δεν ευθύνεται η επιχείρηση. 

Για περισσότερες πληροφορίες ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την επιχείρηση είτε μέσω τηλεφώνου στο 697 351 36 54 είτε μέσω e-mail στο info[@]fashionspirit.gr.

12. Κόστος προϊόντων

Το κόστος των προϊόντων που εμπορεύεται η επιχείρηση αναγράφονται στην ιστοσελίδα αυτής σε ευρώ και περιλαμβάνει Φ.Π.Α. και όλους τους σχετικούς φόρους. Τυχόν έξοδα αποστολής δεν συμπεριλαμβάνονται στο αναγραφόμενο κόστος. Το αναγραφόμενο κόστος των υπηρεσιών μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης/πελάτης θα καταβάλει το κόστος υπηρεσιών, το οποίο αναγραφόταν κατά τον χρόνο παραγγελίας. Σε περίπτωση που ο συντελεστής Φ.Π.Α. αναπροσαρμοστεί κατά την διαδικασία της παραγγελίας, εφαρμόζεται ο νέος συντελεστής Φ.Π.Α..

13. Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσεως, τα οριζόμενα στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία , όπως εκτενώς στην Πολιτική Απορρήτου αναφέρεται.

14. Διαφημίσεις και Χορηγοί

Ο χρήστης γνωρίζει ότι στην ιστοσελίδα μπορούν να καταχωρούνται διαφημιστικά μηνύματα και μηνύματα χορηγών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε καταγγελία σχετικά με το περιεχόμενο διαφημιστικού υλικού που υπάρχει στην ιστοσελίδα θα πρέπει να διαβιβάζεται στους άμεσους ενδιαφερόμενους, δεδομένου ότι η επιχείρηση ουδεμία φέρει σχετική ευθύνη.

15. Αποποίηση Εγγυήσεων

Η επιχείρηση δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα και το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών αυτής θα είναι ισάξια των προσδοκιών του χρήστη ή ότι θα είναι αδιάκοπη, χρονικά, σε θέματα ασφαλείας ή άνευ σφαλμάτων ή λαθών ούτε εγγυάται το αποτέλεσμα από την περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα ή την ακρίβεια και αξιοπιστία των παρεχομένων πληροφοριών μέσω αυτής ή ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα.

Ο χρήστης κατανοεί ότι όλο το υλικό που αποκτάται με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της περιήγησης στην ιστοσελίδα αποκτάται με δική του πρωτοβουλία και ότι ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν συμβεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ή ζημία σε δεδομένα που προέρχονται από την απόκτηση υλικού μέσω της ιστοσελίδας.

Επίσης δεν παρέχεται η εγγύηση ότι η ιστοσελίδα ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση του χρήστη θα παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια προγράμματα ή εφαρμογές.

16. Διαμεσολάβηση

Με την χρήση της ιστοσελίδας ο χρήστης συμφωνεί ότι η επιχείρηση έχει τη διακριτική ευχέρεια να απαιτήσει να υποβληθούν οποιεσδήποτε διαμάχες προκύψουν από τη χρήση της ιστοσελίδας, τους Όρους Χρήσης και την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην διαδικασία της Διαμεσολάβησης.

17. Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών

Με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (Κανονισμός για την ΗΕΚΔ), θεσμοθετήθηκε η δημιουργία και η λειτουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις δυνάμει ηλεκτρονικών συμβάσεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ καταναλωτή κατοίκου της Ένωσης και εμπόρου εγκατεστημένου στην Ένωση. Η πλατφόρμα ΗΕΔ καλύπτει το σύνολο της ΕΕ και στοχεύει στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων ηλεκτρονικά. Για να μεταβείτε στην πλατφόρμα ΗΕΔ πατήστε εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

18. Επιφύλαξη Δικαιώματος

Η επιχείρηση επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της που δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν.

19. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και σε περίπτωση που οιοσδήποτε εξ αυτών προκύπτει ότι είναι άκυρος ή/και μη εφαρμοστέος έστω και μερικά για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι δεν επηρεάζονται από αυτόν και εξακολουθούν να έχουν πλήρη ισχύ. Η μη ενάσκηση εκ μέρους της επιχείρησης των δικαιωμάτων της όπως απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτή ενώ η επιχείρηση επ’ ουδενί ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας. Οι παρόντες όροι αποτελούν συνολική συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης που διατηρεί την ιστοσελίδα και του χρήστη/πελάτη αυτής. Καμία τροποποίηση αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της εκάστοτε συναπτόμενης σύμβασης εάν δεν έχει προηγουμένως διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Για κάθε διαφορά που δύναται να προκύψει εξ αυτών αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης της Δράμας.